Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności >> OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 2012-07-02

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" jako beneficjent studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postępując zgodnie z zasadą konkurencyjności, ponownie zaprasza do składania ofert na:

przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów
na potrzeby realizacji projektu
pt.: „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu”, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00.
Załączone poniżej  dokumenty  dostępne są w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" przy ulicy Krakowskiej 56-62, budynek A, pok. 103.

Osobą uprawnioną przez Uczelnię do kontaktu z Oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest dr hab. Wojciech Bożejko, email: biuroI019@edukacja.wroc.pl,  tel. 603 672 142,  w dni robocze, z wyłączeniem sobót i niedziel, w godz. 9.00 – 16.00

Dokumenty:

1.   Zapytanie ofertowe

2.   Formularz ofertowy

3.   Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym i założycielem zamawiającego - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

4.   Wzór umowy

      Załączniki do umowy

Uzupełnienie z dn. 06.07.2012:

 

Dotyczy: 

 

zapytania ofertowego

na przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów

na potrzeby realizacji projektu „Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniem ofertowym.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z pkt.  XV   Zapytania ofertowego zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 02.07.2012r. prosimy o uwzględnienie w składanych dokumentach nowego (poprawionego) wzoru  Formularza ofertowego.

W poprzednim  dokumencie został źle sformułowany pierwszy akapit.

Jest:

  • „Po zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego na wykładowcę przedmiotów realizowanych jako dodatkowe formy wsparcia podnoszącego atrakcyjność kształcenia  związanym z realizacją projektu „Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, składam swoją ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie staży dla …….... (słownie…………………………………….) studentów.”

 

Powinno być:

  • „Po zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów na potrzeby realizacji projektuInformatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, składam swoją ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie staży dla …….... (słownie…………………………………….) studentów.”

 

Za powyższą pomyłkę przepraszamy.

 

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Regulamin staży