Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności >> OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2012-07-16

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania 'Edukacja' we Wrocławiu projektu pt. 'Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu' nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe  i nauka, Działanie  4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie  4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy

na przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów

 

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do 16.07.2012r. do godz. 12.00 nie złożono żadnej  oferty.

 

 

Uzasadnienie: W związku z powyższym komisja uznaje, że ze względu na brak dostatecznej ilości złożonych ofert w pierwszym zapytaniu ofertowym oraz brak ofert w drugim zapytaniu Uczelnia  zgodnie  z Zasadami finansowania POKL z dnia 22.12.2011r. (ppkt. 2.2.7.2 Zasada konkurencyjności) dopełniła wymogów wynikających  z umowy o dofinansowanie projektu i może udzielić zamówienia bez ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności i zawrzeć umowę z dowolnym podmiotem

 

Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" przy ulicy Krakowskiej 56-62, budynek A, pok. 103.